Вторник, 02.06.2020, 05:11
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Вход на сайт
Поиск
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 455
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Примеры заявлений и ходатайств

Главная » Статьи » Как составить договор

Договор гражданско правового характера образец

Договор гражданско-правового характера

Образец договора гражданско-правового характера предлагает ознакомиться со всеми нюансами отражения в нём ключевых позиций, связанных с оказанием Исполнителем определённых услуг.

Предполагается, что деятельность будет носить интеллектуальный характер, а право на полученный в её ходе результат закрепляется договором ГПХ, образец которого здесь представлен, за Заказчиком. Рассмотрены также способы использования конечного продукта.

Отдельно оговорены условия конфиденциальность (это частый элемент соглашений подобного рода) и срок неразглашения защищаемой информации.

Вместе с этим материалом часто читают:

м._______ «___»_________________201_р.

__________________________, надалі Замовник, в особі директора _____________, що діє

на підставі Статуту, з однієї сторони, і ___________________________________________

_____________________________________________________________________________,

надалі Виконавець, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1.Предмет Договору

1.1.Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надати послуги з

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

в строк: з___________________ до __________________

1.2.Виконавець виконує роботу на свій ризик,самостійно організовує виконання роботи, не підлягає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку, сам забезпечує себе усім

необхідним для виконання роботи.

1.3.Замовник зобов’язаний своєчасно прийняти й оплатити виконану Виконавцем роботу.

2.Розмір та порядок оплати

2.1.За виконану роботу Замовник повинен сплатити Виконавцеві винагороду у розмірі ____________грн. (__________________________________________________________)

на весь період.

З суми винагороди Замовник утримує та перераховує податки, згідно діючого Законодавства, а саме:

прибутковий податок ___% - ___________грн.

ЄСВ ___% - ____________грн.

Після утримання податків та зборів Виконавцю до сплати належить ___________грн.

(_____________________________________________________________________)

2.2.Оплата виконується одноразово не пізніше ______________________ з дня прийняття

Замовником роботи за актом виконаних робот.

3.Відповідальність сторін та вирішення спорів

3.1.Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне вико-

нання покладених на них зобов’язань згідно з чинним Законодавством.

3.2.Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором,

якщо вони сталися не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

3.3.Усі спори, що пов’язані з цим Договором, його укладанням, або такі, що виникнуть у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представ-

никами Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

4.Дострокове розірвання Договору

4.1.Договір може бути розірвано за погодженням Сторін.

4.2.У разі порушення однією із сторін зобов’язань за Договором, інша сторона має право

розірвати Договір в односторонньому порядку.

5.Строк дії Договору та інші умови

5.1.Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання

Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

5.2.Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що офор-

мляється додатковою угодою до цього Договору.

приймання-передачі робіт(послуг) за Договором №____ від «___»__________20__р.

Образец гражданско правового договора.

nicha33 | 10.11.2011 11:51

Всем добрый день!

Работаю в компании менеджером по персоналу, и ни когда не занималась ведением кадроделопроизводства. а тут руководство дало задание. составить гражданско правовой договор с IT менеджером.

О_о с чего начать и не знаю. в интернете поискала даже образца не смогла найти. + ко всему занимаюсь подбором линейного персонала. соответственно  должностную инструкцию данного специалиста  в глаза не видела.

Тоже был подобный случай, сделали договор на оказание услуг

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

г. Москва                                                                                                      «20» октября 20 г.

Настоящий Договор заключен между Обществом с ограниченной ответственностью «», в лице Генерального директора, действующего на основании Устава, далее именуемым «Заказчик», с одной стороны, и гр. Российской Федерации, проживающаяпо адресу. паспорт серия: №, выдан: года, области, далее именуемой «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги:

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги именуемые в дальнейшем «Услуги»:

1.2.1.Обеспечивать своевременную подачу автомобиля.

1.2.2. Обеспечить технически исправное состояние автомобиля.

1.2.3. Во время движения и стоянки все двери автомобиля блокировать. При выходе из автомобиля (посадке) необходимо убедиться в отсутствии потенциальной опасности.

1.2.4. Обеспечить корректное профессиональное плавное вождение автомобиля, максимально обеспечивающее сохранность жизни и здоровья пассажиров. Не применять без крайней необходимости звуковые сигналы и резкие обгоны впереди идущих автомобилей. Водитель обязан и должен предвидеть любую дорожную ситуацию, и в соответствии с обстановкой выбирать скорость движения и дистанцию, исключающие возникновение ДТП.

1.2.5. Следить за техническим состоянием автомобиля, выполнять самостоятельно необходимые работы по обеспечению его безопасной эксплуатации, своевременно проходить техническое обслуживание в сервисном центре и технический осмотр.

1.2.6. Содержать двигатель, кузов и салон автомобиля в чистоте.

1.2.7. В случае невозможности оказания Услуг Исполнитель обязан предупредить Заказчика с указанием причины неисполнения.

1.2.8. Не употреблять перед или в процессе работы алкоголь, психотропные, снотворные, антидепрессивные и другие средства, снижающие внимание, реакцию и работоспособность организма человека.

1.2.9. Категорически не допускать случаев подвоза каких-либо пассажиров или грузов по собственному усмотрению, а также любых видов использования автомашины в личных целях без разрешения Заказчика в рабочее время.

1.2.10. Перед выездом получить маршрут следования. По возможности исключить вождение автомобиля в темное время суток, если это не связано производственной необходимостью.

1.2.11. Выполнять разовые поручения Заказчика, погрузочно-разгрузочные и другие работы, связанные с деятельностью Общества.

1.3. Срок, в течение которого Исполнитель обязан оказать услуги по настоящему договору, устанавливается: с «20» октября 20 г. до «20» ноября 20 г.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.Оказать Услуги с надлежащим качеством.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.

2.2. Исполнитель вправе привлечь к оказанию услуг по настоящему договору третьих лиц с письменного согласия Заказчика.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в период с 10 ноября 20 г.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время в связи с нарушением условий оказания Услуг Исполнителем.

3. Цена договора

3.1. Цена настоящего договора состоит из:

3.1.1. Вознаграждения Исполнителю в размере  () тысяч рублей.

4. Ответственность сторон

4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

5. Прочие условия

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика.

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Реквизиты и подписи сторон:

Пришлите пожалуйста образец Договора гражданско-правового характера

Людмила Искусственный Интеллект (122851) 6 лет назад

В моем сообществе "Консультации для бухгалтеров опытных и не очень" есть ссылки на формы различных договоров.

Остальные ответы

Юлия Ученик (118) 6 лет назад

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

г. Новосибирск "____" _______ 2008г.

ООО «__________», в лице директора ______________________, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик». и ___________, действующая от своего имени,

именуемая в дальнейшем «Исполнитель». заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по ___________________________. а именно услуги указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги, именуемые в дальнейшем "Услуги":

•______________________________________________

•______________________________________________

• ______________________________________________

1.4. Срок выполнения работ с "___"______ 2008 г. до "____" _____ 2008 г.

1.4.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 3 (трех) рабочих дней.

2.1.4. Исполнитель обязан выполнить работу лично.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта приема-сдачи Услуг.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполни¬телю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора состоит из:

3.1.1. Вознаграждения Исполнителю в размере ______ руб.

3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Ис-полнителя.

4. Ответственность сторон.

4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.4 настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 3% от суммы договора и пеню из расчета 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обяза¬тельств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров.

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, бу¬дут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение выбранного сторонами для разрешения споров.

6. Заключительные положения.

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Адреса и банковские реквизиты сторон

Договор гражданско-правового характера

Нередко работодатели нуждаются в кратковременных или одноразовых работах, услугах. Для этого привлекаются работники, с которыми заключается договор гражданско-правового характера, имеющий некоторые преимущества перед трудовым договором касательно налоговой экономии. Гражданско-правовой договор от трудового договора отличается тем, что в нем не предписаны условия, обязывающие исполнителя подчиняться заказчику и соблюдать рабочий график.

Заключая соглашение, которое носит добровольный характер, стороны должны определиться с конкретным видом выполняемой работы или услуги оговорить точную сумму оплаты, порядок ее определения назначить срок выполнения услуг и работ, по окончании которых составляется акт сдачи-приемки. Следует учитывать, что на некоторые виды работ или услуг требуется лицензия.

В случае если работа или услуга выполнена исполнителем в ненадлежащем виде, он несет за это ответственность. Следовательно, исполнитель обязан вернуть заказчику аванс, возместить оплату материалов (если они были приобретены заказчиком), а Задаток вернуть в двойном размере (если таковой был).

По договору, носящему гражданско-правовой характер, работник получает Вознаграждение только за конечный результат (в отличие от работников, заключивших трудовой договор), ему не оплачивается больничный лист и не начисляются отпускные. Гражданско-правовой договор переквалифицировать в трудовой возможно только через суд.

Работники, заключившие гражданско-правовой договор, вправе иметь стандартные и профессиональные вычеты.

Образец договора гражданско-правового характера вы можете скачать на нашем сайте.

Источники: ipinform.ru, club.dtkt.com.ua, hr-portal.ru, otvet.mail.ru, btimes.ru

Категория: Как составить договор | Добавил: levshvlad (08.08.2015)
Просмотров: 777 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar